Seneste indlæg

Kommende Events

 • 7. marts 2015Generalforsamling
AEC v1.0.4

Sidens Besøg

chart.dk

Sponsorer

sponsorbilleder

Klubhuset K2 bliver nu renoveret!

I vores kontraktforhandling, har vi aftalt med ejerne at K2 bliver renoveret. Arbejdet går snarest igang og forventes afsluttet uge 8.

Ejerne har valgt Gram Murerforretning APS til at styre hele projektet..

Det gl. køkken vil blive renoveret, med nyt isoleret gulv og loft og det samme vil være tilfældet med spisestuen, i forlængelse af denne.

Der vil blive opsat nyere køkken elementer og samtidigt vil der blive blændet af, ind mod stuen/soverummet mod syd, så vi også kan anvende denne væg til skabe.

Desuden vil det lille viktualierum, også blive indraget i køkkenet.

Udenfor vil der blive lavet forskellig kloakarbejde og tagrenderne vil blive skiftet på bygningerne og taget på værkstedet vil blive repareret.

Vores “el” vil blive gennemgået og renoveret.

I stuen mod syd, der nu bliver et decideret soverum, vil vi i løbet af det tidlige forår, opsætte 3×2 køjesenge og med værelset på 1. sal, vil der så være 8 sovepladser.

Slutteligt vil der også blive opsat WIFI, i huset, til den kommende sæson.

Udlejningen af K2 er allerede i fuld gang for 2015. Skynd dig/Jer, at booke et lejemål for det kommende sæson og nyd fiskeriet få hundrede meter fra huset.

Se i kalenderen her på siden, hvornår huset er ledigt.

Mvh Bestyrelsen

Danmarks Sportsfiskerforbund har fremsendt slides fra de netop afholdte landsdelsmøder samt fra dialogmødet i Roskilde. Filerne giver et vue over de respektive forløb.

Se slides fra landsmøder HER!

Se slides fra dialogmødet HER!

Endvidere blev alle foreninger på landsdelsmøderne opfordret til at bibringe forbundets deres ideer. Danmarks Sportsfiskerforbund er nemlig ved at udarbejde den fremtidige strategi og indsatser på mange områder for perioden 2015-2020. I den forbindelse vil de gerne høre din eller jeres mening om hvorledes Danmarks Sportsfiskerforbund skal formes og struktureres i fremtiden?

Du kan læse mere og sende dine/jeres ideer her: http://sportsfiskeren.dk/send-din-ide-til-dsf

Nyt Samarbejdsudvalg i Ribe Å

Efter flere års uenigheder i samarbejdsudvalget for Ribe å, har en del af medlemmerne ikke kunnet se andre muligheder, end at træde ud af det eksisterende udvalg og organisere sig under ”Samarbejdsudvalg Ribe Vest”.

Den nye sammenslutning, der kommer til at gå under navnet ”SU Ribe Vest”, sammensættes af Ribe Sportsfiskerforening, Konsortiet Ribe Vesterå, Jels Fiskeriforening og fiskeriberettiget Claus Julius Blomgreen. SU Ribe Vest har netop afholdt stiftende generalforsamling og alle indledende øvelser er på plads, dog fortsættes medlemskabet af samarbejdsudvalget for Ribe å, indtil 31/12-2014. Foreningerne i det kommende SU-Ribe Vest, har så mulighed for, i indeværende år, at bidrage både med elfiskeriet efter laks og evt. grusprojekter under det nuværende samarbejdsudvalg.

Vi er alle i SU-Ribe Vest ærgerlige over at sammenslutningen skal deles i to, men vi ser det som den eneste mulighed, i forhold til at etablere et samarbejde i Ribe å. I de seneste år har foreninger under Samarbejdsudvalget kæmpet for at ændre kulturen i udvalget, en kultur der har været præget af mistillid. Hvilket gør at gode frivillige kræfter spildes og det er meget svært at få øje på det konstruktive samarbejde i udvalget. Netop det konstruktive samarbejde burde være en styrke, ved netop et samarbejde på tværs af foreninger, men det har desværre ikke vist sig at være tilfældet i Ribe å systemet. Vi er løbet tør for løsninger og kan ikke se andre muligheder, end at etablere en ny sammenslutning.

Vigtigheden i at fastholde et samarbejde omkring vandpleje i å-systemet skal være og er meget større end gamle uenigheder og SU-Ribe Vest vil arbejde målrettet for, at der skabes en god forbindelse mellem de to sammenslutninger i forhold til vandplejearbejdet.

Det er i alles interesse at åens fiskebestand øges og i SU Ribe Vest håber vi, at vi på dette område kan nå til enighed omkring et samarbejde.

I forhold til lovgivningen er der ingen regler for at oprette en sammenslutning, reglerne kommer først på tale når der skal ansøges om laksekvote. For at kunne få tildelt en laksekvote, skal flg. kriterier være opfyldt:

 • Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede langs Ribe å.
 • Der er et krav om indberetningsside – hvor laksefangster kan registreres.
 • Krav om tilknytning af opsynsmænd.
 • Krav om aktiv deltagelse i vandpleje.

Især det sidste punkt, var i 2012 ved at koste Ribe å-system laksekvoten, da der på vandplejesiden havde været særdeles stille og der havde ikke været registreret grusudlægninger siden 2006, hvilket betød at Samarbejdsudvalget blev pålagt at lave en plan for vandpleje og først da denne var afleveret til myndighederne, kunne laksekvoten gives – denne situation kommer SU Ribe Vest ikke i. Niels Michaelsen, Miljøkoordinator i SU Ribe Vest, kan bekræfte at der ud over en del afsluttede projekter, på nuværende tidspunkt ligger flere projekter til godkendelse hos de berørte kommuner og at der er endnu flere på tegnebrættet. Der er ingen tvivl om at de kommende år vil bestandene få et gevaldigt løft, forudsat at alle projekter får stemplet: GODKENDT.

En fælles indberetningsportal er også ved at være på plads og SU Ribe Vest har haft et ønske om at etablere en portal, hvor alle arter kunne registreres, både med billede og fangstrapport. Vi kan verificere at en ny indberetningsside er etableret og klar til at blive offentliggjort inden længe.

Der er ingen tvivl om, at foreningsmedlemmerne vil blive mere integreret i udvalgets arbejde end tidligere og at de derigennem kommer til at føle mere ejerskab over å-systemet. Indberetningssiden vil i den grad blive et samlingssted for fangstindberetninger, og her vil man også kunne holde sig informeret om det arbejde der foregår i SU. Med en betydelig større åbenhed, håber vi at kunne trække flere ind i det frivillige arbejde omkring åen, så vi i fællesskab, kan skabe Danmarks bedste fiskevand.

Jels Fiskeriforening har en meget stor Juniorafdeling og der er i SU Ribe Vest enighed om, at Juniorarbejdet skal i fokus – her kan Jels bidrage med meget erfaring. Vi ønsker i SU-Ribe Vest at udvikle et samarbejde på tværs af juniorafdelingerne og derigennem være med til at løfte den kommende generation af lystfiskere. Når vi gamle engang finder vores egen standplads, så er der nye kræfter til at tage over.

Laksekvoten 2015

SU Ribe Vest ansøger i 2015 om dispensation til hjemtagelse af laks og da alle krav fra myndighederne er overholdt, burde der ikke være noget til hinder for, at SU Vest kan råde over egen kvote til den kommende sæson. Det der bliver interessant er hvordan myndighederne vil dele kvoten mellem de 2 sammenslutninger, især hvis der skeles til de seneste års fangster, hvor der er en meget klar overvægt i fangstfordelingen til fordel for SU Ribe Vest:

I 2013 blev der i alt landet 228 laks i hele Ribe åsystem:

 • 95 % registreret i SU Ribe Vests vand.
 • 3 % registreret uden for kvoteområde.
 • 2 % registreret i Samarbejdsudvalget for Ribe å-system

I 2014 blev der i alt landet 237 laks i hele Ribe åsystem:

 • 92 % registreret i SU Ribe Vests vand.
 • 1 % registreret uden for kvoteområde
 • 7 % registreret i samarbejdudvalget for Ribe å-system

Ovenstående tal er fra de 2 sæsoner, hvor der i Ribe å har været fri passage rundt om Ribe by og det er derfor et godt bud på en generel fangstfordeling af laks i Ribe å – også for de kommende år. Hvordan en opdeling af en laksekvote kommer til at se ud, forudsat at Ribe å tildeles en kvote i 2015, er op til myndighederne, men det er nærmest utænkeligt, at de seneste års registreringer ikke tages med i ligningen, det er reelt det eneste myndighederne har at forholde sig til, når kvoten skal deles mellem de 2 sammenslutninger. Ingen tvivl om at alle bliver lidt klogere når foråret nærmer sig og de sidste løse ender er på plads – det bliver spændende at følge.

På vegne af SU Ribe Vest,
Claus Warming Ehmsen

Her følger program m.m. for årets elfiskeri i Ribe Å systemet.

Igennem en del år har vi opfisket moderlaks i den midterste del af åsystemet fra de to dambrug ned til Stavnagerbro nedstrøms sammenløbet af Fladså og Gelså.

På disse strækninger har vi uden problemer kunnet opfiske det nødvendige antal laks på de mange grusområder på strækningerne.

De seneste tre år har vi set et kraftigt stigende antal unge laksefisk på strækningerne – dette kulminerede i 2013 hvor vi visse steder så ekstremt mange ungfisk.

Dette har medført, at DTU har udført punktbefiskninger i sensommeren i år i Ribe Å systemet for at artsbestemme og kvantificere antallet af ungfisk på mange stationer i de tre grene.

I forbindelse med planlægningen af elfiskeriet i år, har DTU´s arbejde giver følgende nye oplysninger.

Der er en god bestand af vilde ½-års og ældre laks på strækningerne Fladså fra Harrebybro til sammenløb samt Gelså fra Gelsbro dambrug til sammenløb (Så de mange unglaks vi så sidste år, var i meget høj grad vilde laks)

I den øvre del af Gelså lader det til at der er forskel på gyde succes fra år til år – DTU har næsten ikke fundet ½-års men til gengæld mange ældre vilde på en del stationer

På baggrund af ovenstående har vi i samråd med DTU besluttet, at man i videst mulig omfang skal undlade at elfiske i Fladså fra Fole dambrug ned til sammenløbet og i Gelså fra Gelsbro dambrug ned til sammenløbet, for at skåne hhv. de mange moderfisk der gyder på strygene samt de mange ungfisk.

Året elfiskeri er derfor planlagt til at foregå i den øvre del af Gelså, hvor DTU har påvist store udsving i gydesucceen fra år til år – udfra vurderingen at elfiskeriet vil gøre mindst skade på disse strækninger

Det er udarbejdet et foreløbigt program, som følges såfremt vi dagligt opfisker det forventede antal laks.

BEMÆRK: Såfremt det viser sig at der er relativt få laks pr kilometer og det vurderes at vi ikke kan opfiske de nødvendige 100 laks på de planlagte strækninger, så kan vi blive tvunget til at ændre programmet for torsdag og fredag – i yderste konsekvens kan der blive tale om, at det bliver nødvendigt at elfiske en kort strækning i Fladså for at sikre genetikken via de 100 laks. Alle deltagere torsdag og fredag bedes derfor tjekke deres email aftenen før om der er en meddelelse om nyt mødested.

Læs resten

Kære Medlemmer af Ribe Sportsfiskerforening

Det vil det glæde bestyrelsen, at invitere jer til informations møde onsdag den 12. november kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter, Simon Hansens Vej 8, 6760 Ribe. Vi vil orientere jer, om hvad der er hændt i de forskellige udvalg i sæsonen, og ikke mindst hvad vi har af planer for fremtiden. Her får I rig muligheder for at stille spørgsmål, komme med ideer og ønsker for næste sæson 2015.

På mødet kommer også Jan Steinbring Jensen, som vil fortælle os om det det store flotte projekt i Gram m.m.
Niels Lodberg Michaelsen vil fortælle os om vandplejearbejdet.
Henrik Axelsen vil oplyse os om lakseudsætning.

Jeg kan her nævne nogle af punkterne, vi vil drøfte med jer:
Hvor mange af medlemmerne fisker på Gels Sammenslutning fiskevande, hvad er fangsterne. Skal vi fortsat leje fiskevandet.
Renovering af K2 – fangstrapporter – laksekvote 2015 hvordan skal vi fordele kvoten?- Juniorarbejdet – Senior fiskeri og sammenkomster – og meget mere.

Vi håber på et godt møde med stor tilslutning. Send gerne en tilmelding til undertegnede.

Venlig hilsen 

Asger Brodde
Telefon 20739648
Mail asgerbrodde@gmail.com

Kære medlemmer. Sæson 2014 er overstået ved vore dejlige fiskevande. Nu går vi vintersyslerne bag fluestikket i møde! Vi ville oprindelig afholde fluebindingsaftener på K2, men da den jo skal renoveres nu, har Martin Hye fra Gram tilbudt at ligge garage til. Vi starter den 19/11 kl 19 på brombærvej 83, 6510 Gram. Tilmelding til Aktivitetsudvalget på mschack@stofanet.dk

Fluebundingsaftenerne vil så vidt muligt blive afholdt hver anden onsdag vinteren igennem. Hvis der er forhindringer i form af helligdage, ferie mm. aftaler vi det fra gang til gang :-)

Medbring eget fluestik og materialer. Skulle man ikke ligge inde med et sådant, er der mulighed for at låne / skiftes. Alle er interesserede er velkomne!!!

Mvh Aktivitetsudvalget

1031 Frank Olsen

En rigtig dejlig finale ved åen igår. Gæssene kom skræppende ud af de lavt liggende skyer og der var masser fisk.

Så/hørte 4 fisk.

Fangede en havørred på 57 på spinner. Imens jeg fightede den sprang en større fisk 20 meter nedstrøms.

Mistede en som spyttede spinneren lige efter den have taget den.

Havde en efterfølger som så mig.

Og sluttelig et rigtigt godt bid på orm.

Så det var en godkendt afslutning og god ferie/fredning til åen og dens beboere til vi ses igen om et lille halvt år.

Og ja den er lidt beskidt, men jeg skulle jo have spinneren ud til den som sprang, så det gik lidt stærkt.

God vinter :-)

Frank Olsen

1031 Brian Møllerskov 4

Bum – sikke en finale!

Da jeg ikke har været så meget afsted i år, holdte jeg fri i dag for at se om der var en enkelt fisk til mig. Jeg havde besluttet at starte med flue for at se om der kunne være held ved det – men efter et par timer opgav jeg, flyttede længere op i systemet og satte en spinner på.

Det lykkedes mig at fange:

1 havørred 43 cm (eller måske bækørred?)
1 bækørred 35 cm
1 Lakse hun 80 cm
1 Gedde 45 cm
1 havørred hun 53 cm
1 Lakse han 85 cm
& 2 mistede ørreder på ca. 40 cm
Alle genudsat

Alt i alt en godkendt dag og kanon afslutning – ses vi næste sæson – det tror jeg da nok!

Brian Møllerskov

1 2 3 22